తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వం సిఫార్సు చేయబడింది

వీరోచిత విశ్వాసం

క్రీస్తు కొరకు హింసించబడుట ప్రపంచమంతటా జరుగుతూ ఉంది.ఈవిధమైన బాధిత దేశాలలో ఉన్న మన సహోదర, సహోదరీల కొరకు ప్రార్దించుట, వారికి సహాయం చేయుట మన బాధ్యత. ఈ వాయిస్ ఆఫ్ ద మార్టర్స్ వారి ఈ లఘు చిత్రాలలో, మూడు ఖండాలలో క్రీస్తును వెంబడిస్తూ ఉన్న కొందరు,వారు భయంకర బాధలు అనుభవిస్తూ కూడా ,నిరీక్షణ కలిగి విశ్వాసం తో ఏ విధంగా ఉన్నారో, వారి యొక్క కథలను మనతో పంచుకుంటారు. వీరిని హింసిస్తున్న వారిముందు ఈ భక్తుల చెదరని విశ్వాసం, క్షమాగుణం,ప్రపంచమంతటా ఉన్న మన సహోదర సహోదరీల గొప్ప హృదయాలను మనకు గుర్తు చేస్తాయి.