ພໍ່ແມ່ແນະນຳແນວທາງ

ວິລະກຳຂອງຄວາມສັດຊື່ - ຊຸດຕໍ່ໄປ

ຄວາມທຸກທໍລະມານເພື່ອພຣະນາມຊື່ຂອງພຣະຄຣິດເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ. ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະອະທິຖານເພື່ອແລະໜູນໃຈ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້. ໃນຮູບເງົາສັ້ນ 8 ເລື່ອງຈາກ ສຽງຂອງຜູ້ທີ່ເສຍສະລະຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຢູ່ໃນສາມທະວີບແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊື່ອໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດແລະການໃຫ້ອະໄພຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາທີ່ປະສົບກັບຄວາມທໍລະມານຈະເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫົວໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພາກສ່ວນອື່ນ ຂອງໂລກ.