ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ವೀರರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಣಿ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಹುತಾತ್ಮರ ಧ್ವನಿಯು ಈ ಎಂಟು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಘೋರ ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಕರ ಎದುರು ಈ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಹಾನ್ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.