راهنمایی والدین توصیه می شود

ایمان قهرمانانه - سری ها

بسیاری از ما در کلیسای غرب درک درستی از نحوۀ آزار و شکنجه نداریم زیرا هرگز آن را در زمینۀ فرهنگی خود ندیده ایم. به آسانی می توان فراموش کرد که رنج بردن بخاطر نام مسیح در سراسر جهان اتفاق می افتد اما ما وظیفه داریم برای خواهران و برادران این کشورهای رنج دیده دعا کنیم و از آنها حمایت کنیم. در این هشت فیلم کوتاه از سازمان"صدای شهدا"، پیروان جفا دیدۀ مسیح در سراسر سه قاره، داستان امید و ایمان خود را در بین رنج های وحشتناک به اشتراک می گذارند. ایمان و بخشش ثابت این ایمانداران در برابر شکنجه گران، ما را به یاد قلب های بزرگ خواهران و برادران مان در سایر نقاط دنیا می اندازد.